Spring Sports Teams

Glastonbury


Events vs. Glastonbury:
Thursday, 09/14/2017
3:45PM Varsity Girls Soccer   Away
vs. Glastonbury
Loss 0-1
3:45PM Junior Varsity Girls Soccer   Away
vs. Glastonbury
  more info
4:00PM Junior Varsity Boys Soccer   Home
vs. Glastonbury
  more info
6:00PM Varsity Boys Soccer   Home
vs. Glastonbury
Loss 0-3
Tuesday, 09/19/2017
3:45PM Varsity Girls Cross Country   Away
vs. Glastonbury
  more info
3:45PM Varsity Boys Cross Country   Away
vs. Glastonbury
  more info
Monday, 01/22/2018
3:30PM Junior Varsity Boys Basketball   Away
vs. Glastonbury
  more info
5:00PM Varsity Boys Basketball   Away
vs. Glastonbury
Loss 43-64
Tuesday, 01/23/2018
3:30PM Freshman Boys Basketball   Away
vs. Glastonbury
  more info
Monday, 04/23/2018
3:00PM Varsity Girls Golf   Away
vs. Glastonbury
  Glastonbury 201 Berlin 213
Thursday, 04/26/2018
3:00PM Varsity Boys Golf   Home
vs. Glastonbury
  more info
Monday, 04/30/2018
3:45PM Varsity Girls Tennis   Away
vs. Glastonbury
Loss 0-7
Thursday, 05/10/2018
3:00PM Junior Varsity Girls Golf   Away
vs. Glastonbury
  more info
6:30PM Varsity Boys Tennis   Home
vs. Glastonbury
Loss 1-6
Tuesday, 05/22/2018
3:00PM Varsity Boys Golf   Away
vs. Glastonbury
  more info
Thursday, 05/24/2018
2:45PM Junior Varsity Girls Golf   Home
vs. Glastonbury
  more info

Athletic Schedule

powered by finalsite